ทางหน่วย OM จะขอข้อมูลการลาออกของบุคลากรในปีงบประมาณ   อาจจะระบุ  employee group C และ employee subgroup 50     ให้ดำเนินการดังนี้ 
 
กรณีขอของปีงบ 2554 (1.10.2010-30.9.2011)
 
1. คนลาออกทุกประเำภท (action 31)  ที่ไม่ใช่ "เข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด" ระบุวันที่ลาออก 1.10.2010-30.09.2011  
2. คนเกษียณ (action 33)+เกษียณก่อนกำหนด  (action 31 + reason เข้าโครงการเกษียณฯ)   ต้องเป็นวันที่ 1.10.2011    เท่านั้น
 
เรียบร้อย
 

Comment

Comment:

Tweet